Webdiving titel

Disclaimer

I. DOEL VAN DE WEBSITE

De website Webdiver is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over duiken en andere informatie. Naast de publicatie van pagina's op zeer regelmatige basis bevat ze eveneens een groot aantal documenten (artikels, links, opinies, ...) en is als dusdanig een gegevensbank.

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Er moet worden benadrukt dat de op of via de website ter beschikking gestelde informatie en documenten niet als authentieke overname van de officieel aangenomen tekst kunnen worden beschouwd.

 

II. HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Aan het gebruik van de website zijn bepaalde algemene voorwaarden die hieronder worden beschreven, verbonden. Door het louter gebruik maken van de website wordt u geacht deze algemene gebruiksvoorwaarden te aanvaarden. De webmaster behoudt zich het recht voor om op eender welk moment deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Ik raad u dan ook aan om ze regelmatig te raadplegen.

De webmaster levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de op of via de website verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal de webmaster de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

De webmaster kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie.

De webmaster behoudt zich het recht voor om op eender welk moment de volledige inhoud van haar website of een gedeelte ervan te wijzigen of te verwijderen, of het tijdelijk of definitief stopzetten van deze dienst.

De gebruiker mag deze website niet gebruiken op een manier die, al dan niet vrijwillig schade zou kunnen berokkenen aan derden.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die op of via de website ter beschikking wordt gesteld, kan u de webmaster contacteren.

De webmaster is niet aansprakelijk voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van de websites of van de ter beschikking gestelde informatie op de websites waarnaar u op of via de website wordt verwezen.

 

III. BESCHERMING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Ofschoon de meeste informatie op of via de website beschikbaar is zonder dat persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie wordt gevraagd. In dit geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

Concreet betekent dit onder meer dat:

IV. AUTEURSRECHTEN

Tenzij anders wordt aangegeven is de informatie die u op de website vindt, vrij van rechten.

De informatie mag kosteloos maar mits bronvermelding en verwijzing d.m.v. een link naar de website gebruikt worden.

Wanneer voor het gebruik of voor de reproductie van bepaalde informatie voorafgaande toestemming is vereist, worden de beperkingen van het gebruik uitdrukkelijk vermeld.

Het gebruik en de reproductie van multimedia-informatie (waaronder zonder daartoe beperkt te zijn: beelden, geluid en softwaretoepassingen) is steeds aan een voorafgaande goedkeuring onderworpen.

Bepaalde softwaretoepassingen en grafische elementen die op of via de website kunnen worden geraadpleegd worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht worden beschermd waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie wordt beperkt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur wordt onderworpen.

Creative Commons-Licentie
Webdiver van Van Hoeserlande Patrick is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 4.0 Internationaal-licentie.

 

V. Links

Alle links op deze website dienen alleen voor het gebruik en het gemak van de bezoeker. Geen enkele link houdt een erkenning of een waardeoordeel van de webmaster in. Tevens betekent dit ook niet dat er een samenwerkingsband met de gelinkte website bestaat. De webmaster is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de website waartoe de link leidt, noch kan hij verantwoordelijk gesteld worden voor de gevolgen van het bezoeken van die site. De webmaster is niet verantwoordelijk voor verlies of schade ten gevolge van een bezoek aan een gelinkte website.

Op de website kunnen links naar andere websites van overheden, instanties en organisaties staan waarover de webmaster geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. De webmaster kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of de juistheid van de inhoud noch over de beschikbaarheid van deze websites.

 

VI. Contact

Zie contactpagina.

Naar boven